TOYODA GOSEI

Contact us

Corporate Information

Management Members

■Chairman
Tadashi Arashima
■President
Naoki Miyazaki
■Executive Vice President
Masayoshi Ichikawa
■Director, Senior Managing Officer
Daisuke Kobayashi
■Directors, Managing Officers
Tomonobu Yamada
Toru Koyama
Hiroshi Yasuda
■Directors
Sojiro Tsuchiya
Kimio Yamaka
■Audit & Supervisory Board Members
Toru Oguri
Hitoshi Mizutani
Yoshiro Hayashi
Masami Hadama
Hideomi Miyake
■Senior Managing Officers
Atsushi Sumida
Masakazu Hashimoto
■Managing Officers
Yasushi Miyamoto
Toshihiro Yokoi
Takashi Ishikawa
■Corporate Officers
Motoo Tanaka
Kazuaki Maeda
Katsumi Tanabe
Ryo Onishi
Yoshiyuki Fujita
Masaki Oka
Junichiro Kako
Hiroki Fukui
Masahiko Ito
Todd Huber
Hiroyasu Hirayama